BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Osad powstający podczas procesu biologicznego oczyszczania ścieków musi zostać usunięty z systemu przez operatora. Usuwany osad jest zwykle zagęszczany, odwadniany, a następnie spalany lub transportowany do miejsc składowania lub utylizacji. Wszystkie powyższe kroki wiążą się z wysokimi kosztami, co oznacza, że operatorzy oczyszczalni ścieków powinni być zainteresowani technologiami zdolnymi do ograniczenia tworzenia się osadu nadmiernego a tym samym kosztów operacyjnych oczyszczalni ścieków.

Zwykle przyczyną, dla której operatorzy chcą zmniejszyć ilość nadmiernego osadu, są:

1) Redukcja kosztów operacyjnych (jak opisano powyżej)

2) W przypadku źle zaprojektowanych lub za małych jednostek zagęszczania nadmiernego osadu i / lub odwadniania (operator nie jest w stanie usunąć i odwodnić ilości nadmiernego osadu tworzonego codziennie w systemie)

3) W oczyszczalni ścieków znajduje się WKF(wydzielona komora fermentacyjna), w której  przedmiotem zainteresowania może być ograniczenie ilości nadmiernego osadu w materiale podawanym do WKF. ponieważ osad ten  ma zdecydowanie niższy potencjał przy produkcji biogazu a mniejsza jego ilość może skutkować dłuższym hydraulicznym czasem retencji w komorze fermentacyjnej, przy zoptymalizowanym i bardziej stabilnym wydatku biogazu zarówno pod względem ilości jak i jakości.

Ilość nadmiernego osadu produkowanego w oczyszczalniach ścieków z osadem czynnym może zostać znacznie zmniejszona dzięki naszym technologiom bioaugmentacji, jeśli będziemy oddziaływać we właściwych procesach:

1) Wytwarzanie nadmiernego osadu można zmniejszyć przez poprawę biodegradacji trudno rozkładalnych cząstek organicznych, które przyłączają się do kłaczków osadu, ale nie są częścią aktywnej biomasy. Ulepszoną biodegradację tych substancji organicznych można osiągnąć za pomocą bakterii (sprawdź naszą technologię: Bioclean TM) lub technologii enzymatycznych (sprawdź naszą  technologię: Vickzyme Block Pink).

2) Większa część nadmiernego osadu stanowi biomasa, która powstaje w wyniku namnażania się bakterii osadu czynnego z powodu ich metabolizmu podczas degradacji składników ścieków (głównie organicznych). Bakterie metabolizują substancje organiczne w ściekach, wytwarzając energię, CO2 i H2O, a także wykorzystują ją do tworzenia nowego materiału komórkowego. Stosunek, który definiuje część łatwo biodegradowalnego (głównie organicznego) materiału przekształconego w nowy materiał komórkowy nazywamy skumulowaną wydajnością (Y). Każda oczyszczalnia ma swój własny reprezentatywny skumulowany potencjał, ale w każdej oczyszczalni ścieków istnieje możliwość interakcji w metabolizm drobnoustrojów za pomocą odpowiedniej metody biotechnologicznej w celu poprawy procesów metabolicznych w taki sposób, że osad czynny zamienia większą część źródła pożywienia na energię, CO2, H2O natomiast namnażanie się komórek jest zminimalizowane, co oznacza, że ​​możemy obniżyć łączną wydajność osadu czynnego dzięki naszej obróbce bioaugmentacyjnej( sprawdź naszą  technologię: Bioclean ALPHA).

Technologia bioaugmentacji Bioclean STP została opracowana w celu optymalizacji beztlenowych komór fermentacyjnych przetwarzających surowy osad powstający w osadnikach wstępnych i nadmierny osad czynny jako główną frakcję zasilającą w oczyszczalniach ścieków. Dzięki intensyfikacji etapów procesu degradacji beztlenowej zastosowanie Bioclean STP jest w stanie zwiększyć produkcję biogazu w komorach fermentacyjnych o 18–35%, który można wykorzystać w kogeneratorze gazowym do wytworzenia dodatkowej energii, spalić podczas spalania wytwarzają dodatkowe ciepło lub skierować do suszarni lub spalarni osadów.

W rezultacie technologia bioaugmentacji Bioclean STP generuję duże zyski dla wszystkich operatorów posiadających instalację WKF. Zastosowanie technologii Bioclean STP nie wymaga żadnej modyfikacji technologii komory fermentacyjnej ani zmiany ustawień reaktora, wystarczy proste dozowanie wybranych szczepów bakterii Bioclean STP.

Enzymy wytwarzane przez bakterie Bioclean STP szybko rozkładają środki pieniące, zwłaszcza środki powierzchniowo czynne, których źródłem jest liza komórek (głównie bakterii nitkowatych). Dzięki zastosowaniu Bioclean STP znacznie poprawia się odporność WKF na toksyczne i hamujące obciążenia osadu. Ustabilizowana kwasogeneza i acetogeneza hamuje powstawanie piany wytwarzającej związki organiczne, które mają tendencję do gromadzenia się w określonych warunkach środowiskowych i hamują tworzenie się octanu.

Po wstępnej dawce Bioclean STP dozowanej przez około 2 tygodnie operator musi tylko dodać dzienną dawkę podtrzymującą do systemu, aby zapewnić optymalną wydajność komory fermentacyjnej. Ze względu na ciągłe utrzymywanie dawki drobnoustrojów w Bioclean STP, stabilność fermentacji beztlenowej znacznie się poprawi, a wahania specyficznej produkcji biogazu zostaną zmniejszone. Istotną zaletą ciągłego dozowania podtrzymującego jest poprawiona zdolność adaptacji i odporność społeczności drobnoustrojów. Komory fermentacyjne zasilane Bioclean STP również szybciej wracają do prawidłowej pracy po toksycznych i hamujących wstrząsach.

Kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej o Bioclean STP

Najbardziej energochłonnymi urządzeniami w  oczyszczalni ścieków są dmuchawy odpowiedzialne za napowietrzanie reaktorów tlenowych. Ze względu na różnicę we właściwościach fizycznych i chemicznych tlenu i cząsteczki wody proces ten powoduje znaczne straty energii. Aby zapewnić niezbędną ilość rozpuszczonego tlenu potrzebną do oddychania tlenowego, należy stale pompować dużą ilość powietrza. Zmniejszenie zużycia energii przez dmuchawy powinno być przedmiotem zainteresowania wszystkich operatorów oczyszczalni ścieków na całym świecie. Jeśli dmuchawy są wyposażone w regulatory częstotliwości(falowniki) i zapewniona jest kontrola dmuchaw za pomocą sond rozpuszczonego tlenu, wówczas można osiągnąć redukcję zużycia energii przez oczyszczalnię ścieków dzięki naszej technologii bioaugmentacji.

Jak napisano powyżej, rozpuszczanie tlenu w wodzie jest ogólnie trudne, co oznacza, że ​​potrzeba dużo powietrza, aby osiągnąć pożądane stężenie tlenu w słupie wody. Ponadto transport rozpuszczonej cząsteczki tlenu w komórce bakteryjnej jest również ograniczony. Transport odbywa się przez błonę komórkową, a następnie cząsteczki rozpuszczonego tlenu uczestniczą w procesach biochemicznych w komórce. Metodą bioaugmentacji wprowadzamy wybrane gatunki bakterii o odpowiedniej strukturze błony, w których transport rozpuszczonej cząsteczki tlenu jest łatwiejszy, co zmniejsza zapotrzebowanie na napowietrzanie systemu. Ponadto, te niedawno wprowadzone gatunki są bardziej konkurencyjne w stosunku do  naturalnie występujących heterotrofów w walce o pożywienie ze względu na ich wyższą szybkość metabolizmu.. Efekt ten ma ogromny wpływ na zużycie energii w tym konkretnym obszarze (zwykle na końcu reaktorów tlenowych), w którym znajdują się sondy rozpuszczonego tlenu. Potrzebne jest tam mniej powietrza do utrzymania pożądanego poziomu tlenu. Stężenie substancji organicznych, które powodują najwyższe zużycie tlenu, będzie znacznie mniejsze niż wcześniej w strefie w pobliżu sondy tlenowej z powodu nasilonego metabolizmu, co spowoduje, że bakterie zużyją mniej tlenu. W wyniku powyższych dwóch czynników, biorąc pod uwagę taki sam łączny ładunek dla instalacji, dmuchawy będą pracować na niższej średniej częstotliwości operacyjnej niż wcześniej w przypadku dobrze bioaukmentowanego osadu czynnego. W rezultacie bioaugmentacja zapewni operatorowi ogromne oszczędności kosztów energii

Sprawdź naszą  technologię: Bioclean TM

Oczyszczalnie ścieków muszą stawić czoła coraz bardziej rygorystycznym limitom zrzutów szczególnie w przypadku całkowitego stężenia azotu. Biologiczne usuwanie azotu jest procesem wieloetapowym. Po utlenieniu jonów amonowych w reaktorach tlenowych bakterie heterotroficzne w  osadzie czynym redukują powstałe azotany do azotu w formie gazowej w środowisku anoksycznym poprzez biodegradację rozpuszczalnych substancji organicznych (denitryfikacja)

Proces denitryfikacji zachodzi zarówno w reaktorach beztlenowych, jak i tlenowych. Reaktory beztlenowe znajdują się głównie przed reaktorami tlenowymi w schemacie technologicznym  oczyszczalni ścieków o stałym przepływie. Wewnętrzna recyrkulacja kieruje mieszaninę o wysokim stężeniu azotanów z końca stref tlenowych do reaktora anoksycznego , w którym bakterie w środowisku wolnym od tlenu redukują azotany do formy gazowej poprzez biodegradację organiczną. Na koniec procesu azot w postaci gazu zostaje uwolniony do atmosfery . W przypadku SBR faza anoksyczna jest oddzielona w czasie, a nie w przestrzeni, ale istota procesu jest taka sama.

Usuwalna ilość azotanów jest ograniczona, nawet jeśli w surowych ściekach występuje niezbędna ilość rozpuszczalnych substancji organicznych. Poprawę zdolności usuwania azotu w reaktorach beztlenowych można technicznie osiągnąć jedynie poprzez zwiększenie wewnętrznego współczynnika recyrkulacji, podczas gdy to samo w instalacjach SBR można osiągnąć poprzez zwiększenie częstotliwości czasów beztlenowych. Oba działania mają swoje własne granice. Ustawienie zbyt wysokiej szybkości wewnętrznej recyrkulacji lub ustawienie zbyt częstych czasów beztlenowych w SBR może spowodować pogorszenie struktury osadu aktywnego a to z kolei może niekorzystnie wpłynąć na zdolność oczyszczania instalacji, nie zapewniając już dodatkowego zwiększenia usuwania całkowitego azotu.

Zdolność usuwania azotu można znacznie poprawić bez żadnego ryzyka dzięki naszemu procesowi bioaugmentacji. Celem tego procesu jest  zapewnienie łatwo biodegradowalnego CHZT dla reaktorów beztlenowych poprzez ulepszoną hydrolizę trudno biodegradowalnych stałych cząstek organicznych, z drugiej strony wzmocnienie struktury osadu poprzez zwiększenie wielkości i gęstości kłaczków osadu. W wyniku bioaugmentacji osad czynny wykazuje znaczną poprawę zdolności usuwania azotu całkowitego w strefach beztlenowych i tlenowych (w czasach beztlenowych i tlenowych w reaktorach SBR). W strefach aerobowych denitryfikację osiąga się znacznie szybciej niż wcześniej wewnątrz kłaczka, w których stężenie rozpuszczonego tlenu nie jest już czynnikiem ograniczającym, tak jak na obrzeżach kłaczków. Sprawdź nasze technologie: Bioclean TM, Vickzyme Block Pink, a także nasze maszyny zwiększające usuwanie azotu mieszalniki GridBee AP). Zastosowanie Bioclean TM i Vickzyme Block Pink do poprawy usuwania azotu powoduje również przyspieszenie usuwania fosforu, sprawdź następny rozdział.

Nasze technologie bioaugmentacji stosuje się również do intensyfikacji biologicznego usuwania fosforu (Bio-P) w oczyszczalniach ścieków, w gdzie istnieje strefa biologicznego usuwania fosforu( strefa wolna od tlenu z ciągłym mieszaniem i obecnością łatwo biodegradowalnych substancji organicznych)

Dzięki poprawie metabolizmu bakterii Bio-P można przyspieszyć tworzenie się polifosforanów w reaktorze beztlenowym (lub w czasie beztlenowym w przypadku SBR), a także nadwyżkę szybkości pobierania fosforu w strefie tlenowej  Dobrze przeprowadzona bioaugmentacja zapewnia całkowite stężenie fosforu stale poniżej 1,0 mg / l w ścieku oczyszczonym bez dodatku soli żelaza lub glinu. W przypadku oczyszczalni ścieków, w których obciążenie jest  na wysokim poziomie a jego  zakres zmienia się, ma on negatywny wpływ na strukturę kłaczków osadu czynnego i tym samym  wydajność usuwania Bio-P nie jest stabilne. Przez zastosowanie Bioclean TM przy tak wysokim i zmiennym obciążeniu dodatek soli żelaza lub aluminium będzie konieczny , ale można go jednak  znacznie zmniejszyć o 40-80% w porównaniu do ilości stosowanej przed bioaugmentacją. Zastosowanie Bioclean TM i Vickzyme Block Pink do poprawy usuwania fosforu ogólnego powoduje również przyspieszenie usuwania azotu ogólnego, patrz poprzedni rozdział.

Sprawdź nasze technologie przyspieszające usuwanie fosforu: Bioclean TM, Vickzyme Block Pink. Może Cię również zainteresować to, w jaki sposób 100% pełne mieszanie może przyspieszyć usuwanie fosforu bez żadnej bioaugmentacji. Sprawdź mieszalniki GridBee AP.

Przeciążone lub źle zaprojektowane oczyszczalnie ścieków najczęściej nie są w stanie sprostać parametrom ścieków ustalonym przez władze. Powszechną metodą zwiększania wydajności tych oczyszczalni jest kosztowna inwestycja w budowę nowych bioreaktorów, osadników, modernizację części mechanicznych i elektrycznych zakładu . Nasze technologie bioaugmentacji zapewniają właścicielom i operatorom takich zakładów rozwiązania, które zwiększają wydajność oczyszczania biologicznego instalacji bez kosztownych inwestycji. Jesteśmy w stanie zwiększyć zdolność oczyszczalni o 30-40%, tylko poprzez interakcję na etapie biologicznym. Stosując bioaugmentację modyfikujemy społeczność drobnoustrojów w taki sposób, że oczyszczalnia ścieków jest w stanie oczyścić znacznie większe obciążenia niż wcześniej (sprawdź technologię: Bioclean TM),  Drugą metodą poprawy zdolności oczyszczania  jest przyspieszenie metabolizmu drobnoustrojów osadu czynnego (sprawdź nasze technologie: Vickzyme Block Blue).

Dzięki zastosowaniu  technologii bioaugmentacji jesteśmy w stanie również usprawnić słabą sedymentację  osadu czynnego poprzez lepsze tworzenie kłaczków i obfitość egzopilisacharydów. W rezultacie wymywanie osadu z osadników wtórnych znacznie się zmniejszy lub całkowicie zatrzyma. Parametry ścieków(ChZT, BZT, zawiesina, azot amonowy, azot ogólny, fosfor ogólny) w przeciążonej instalacji zostaną zoptymalizowane, poprzez ich redukcję poniżej dopuszczalnych limitów.

Proces nitryfikacji w osadzie czynnym jest zwykle bardzo wrażliwy  na przeciążenie. Dzięki naszym technologiom bioaugmentacji zdolność nitryfikacji przeciążonej oczyszczalni można zoptymalizować lub całkowicie przywrócić (sprawdź nasze technologie: Bioclean TM, Ammonia Guarde)

Obfitość bakterii nitkowatych ma negatywny wpływ na strukturę kłaczków osadu, w szczególności na zdolności sedymentacyjne kłaczków, co może prowadzić do wymywania osadu z osadników wtórnych. Zjawisko to jest niepożądane, ponieważ powoduje poważne pogorszenie jakości parametrów niektórych ścieków oczyszczonych . Zakwity bakterii nitkowatych mają również niekorzystny wpływ na warunki pracy w oczyszczalni  przez tworzenie się piany i kożucha w reaktorach biologicznych i na powierzchni osadników wtórnych. Przyczyny zakwitów mogą być różne: szybki wzrost lub spadek temperatury bioreaktorów, sezonowa przebudowa struktury osadu biologicznego  jesienią i wiosną, niedociążenie lub przeciążenie, wysoce łatwo biodegradowalna frakcja organiczna w ChZT na dopływie, wysoka zawartość tłuszczu, oleju lub smaru (FOG), brak makroskładników, pierwiastków śladowych. Bioaugmentacja Bioclean TM jest naturalnym rozwiązaniem do likwidowania zakwitów bakterii nitkowatych oraz zapobieganiu zakwitom w przyszłości. Osad aktywny w Bioclean TM oferuje szeroki zakres całkowicie naturalnych, wolnych od GMO gatunków drobnoustrojów do działania jako konkurencja dla  bakterii nitkowatych, które są w stanie je wyprzedzić i trzymać z daleka od pożywienia a tym samym niekontrolowanego namnażania bakterii nitkowatych. Dzięki bioaugmentacji Bioclean TM sezonowe przebudowy osadu czynnego staną się łatwiejsze dla operatorów.


Nasze technologie bioaugmentacji zapewniają rozwiązania wszystkich przedstawionych powyżej przyczyn zakwitów bakterii nitkowatych, są w stanie przywrócić prawidłowy stosunek kłaczków do szkieletu z bakterii nitkowatych w osadzie czynnym, eliminując przyczyny zakwitów:

– w przypadku wysokiego obciążenia tłuszczami, smarami, olejami  proponujemy technologię (BioGuarde II)

– gdy w ściekach surowych brakuje makroskładników, dostarczamy makroskładniki technologią (BioBooster NOC)

– gdy w surowych ściekach brakuje mikroelementów, dostarczamy mikroelementy, pierwiastki śladowe, biostymulanty technologią (BioBooster Micro)

Pozostałe przyczyny powstawania zakwitów bakterii nitkowatych, które zwykle występują w komunalnych lub przemysłowych oczyszczalniach ścieków, to zazwyczaj szybki wzrost lub spadek temperatury bioreaktorów, sezonowa przebudowa biologii jesienią i wiosną, niedociążenie lub przeciążenie, wysoka, łatwo biodegradowalna frakcja organiczna ChZT. Problemy te można również rozwiązać za pomocą naszych odpowiednich technologii bioaugmentacji. Po zmodyfikowaniu składu mikrobiologicznego osadu czynnego zapewnimy konkurencję bakteriom nitkowatym dzięki gatunkom, które potrafią je wyprzedzić podczas rywalizacji o pokarm. W rezultacie liczbę bakterii nitkowatych można obniżyć do poziomu, w którym nie wpływają one negatywnie na strukturę kłaczków i zdolności sedymentacyjne osadu czynnego (sprawdź nasze technologie: Bioclean TM, Bioclean ALPHA).

Najbardziej energochłonnymi urządzeniami w  oczyszczalni ścieków są dmuchawy odpowiedzialne za napowietrzanie reaktorów tlenowych. Ze względu na różnicę we właściwościach fizycznych i chemicznych tlenu i cząsteczki wody proces ten powoduje znaczne straty energii. Aby zapewnić niezbędną ilość rozpuszczonego tlenu potrzebną do oddychania tlenowego, należy stale pompować dużą ilość powietrza. Zmniejszenie zużycia energii przez dmuchawy powinno być przedmiotem zainteresowania wszystkich operatorów oczyszczalni ścieków na całym świecie. Jeśli dmuchawy są wyposażone w regulatory częstotliwości(falowniki) i zapewniona jest kontrola dmuchaw za pomocą sond rozpuszczonego tlenu, wówczas można osiągnąć redukcję zużycia energii przez oczyszczalnię ścieków dzięki naszej technologii bioaugmentacji.

Jak napisano powyżej, rozpuszczanie tlenu w wodzie jest ogólnie trudne, co oznacza, że ​​potrzeba dużo powietrza, aby osiągnąć pożądane stężenie tlenu w słupie wody. Ponadto transport rozpuszczonej cząsteczki tlenu w komórce bakteryjnej jest również ograniczony. Transport odbywa się przez błonę komórkową, a następnie cząsteczki rozpuszczonego tlenu uczestniczą w procesach biochemicznych w komórce. Metodą bioaugmentacji wprowadzamy wybrane gatunki bakterii o odpowiedniej strukturze błony, w których transport rozpuszczonej cząsteczki tlenu jest łatwiejszy, co zmniejsza zapotrzebowanie na napowietrzanie systemu. Ponadto, te niedawno wprowadzone gatunki są bardziej konkurencyjne w stosunku do  naturalnie występujących heterotrofów w walce o pożywienie ze względu na ich wyższą szybkość metabolizmu..

Efekt ten ma ogromny wpływ na zużycie energii w tym konkretnym obszarze (zwykle na końcu reaktorów tlenowych), w którym znajdują się sondy rozpuszczonego tlenu. Potrzebne jest tam mniej powietrza do utrzymania pożądanego poziomu tlenu. Stężenie substancji organicznych, które powodują najwyższe zużycie tlenu, będzie znacznie mniejsze niż wcześniej w strefie w pobliżu sondy tlenowej z powodu nasilonego metabolizmu, co spowoduje, że bakterie zużyją mniej tlenu. W wyniku powyższych dwóch czynników, biorąc pod uwagę taki sam łączny ładunek dla instalacji, dmuchawy będą pracować na niższej średniej częstotliwości operacyjnej niż wcześniej w przypadku dobrze bioaukmentowanego osadu czynnego. W rezultacie bioaugmentacja zapewni operatorowi ogromne oszczędności kosztów energii

Sprawdź naszą  technologię: Bioclean TM

Niedobór makroelementów, mikroelementów, pierwiastków śladowych i witamin w ściekach surowych jest częstym zjawiskiem w  przemysłowych biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Brak wyżej wymienionych związków i ich jonów może skończyć się spadkiem wydajności oczyszczania biologicznego, pogorszeniem struktury osadu i pogorszeniem sedymentacji lub zakwitem bakterii nitkowatych. W rezultacie pogorszenie jakości ścieków jest dość powszechne.

Opracowaliśmy BioBooster NOC, który jest kompleksowym rozwiązaniem zoptymalizowanym pod kątem wymagań makroelementów, mikroelementów, pierwiastków śladowych, witamin i biostymulantów  dla społeczności mikroorganizmów w  osadzie czynnym. Różnorodność składników i ich proporcje w produkcie idealnie pasują do każdego rodzaju osadu czynnego przetwarzającego ścieki w dowolnym przemyśle.

Dostosowaliśmy BioBooster Micro do oczyszczalni, w których nie brakuje makroskładników, takich jak azot i źródła fosforu, ale występują niedobory:  mikroelementów, pierwiastków śladowych, biostymulantów i witamin. BioBooster Micro zawiera wszystkie składniki występujące w BioBooster NOC z wyjątkiem źródeł azotu i fosforu. Z powodu usunięcia tych makroskładników produkt jest znacznie bardziej skoncentrowany, więc jego dawka jest znacznie niższa niż BioBooster NOC .

Aby sprawdzić informacje o dawkowaniu, sprawdź karty  produktów, klikając tutaj: BioBooster NOC, BioBooster Micro

W miejskich systemach kanalizacyjnych, w których czas przebywania ścieków jest wysoki, przepompownie i następujące po nich części mogą generować problemy z zapachem z powodu gazów powstających podczas procesów beztlenowej degradacji w surowych ściekach. W większości przypadków, nawet jeśli przepompownia jest wyposażona w biofiltr, zdolność absorpcji materiału filtrującego nie jest wystarczająca, aby zapobiec narzekaniu osób znajdujących się  w pobliżu źródła nieprzyjemnego zapachu.

Produkt C-5 Neutralizator zapachów nowej generacji z powodzeniem stosuje się do zmniejszania uciążliwości zapachowych w systemach oczyszczania ścieków w wielu krajach na całym świecie. Skoncentrowana wersja C-5 jest stosowana jako zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnego gazu poprzez jego ciągłe dozowanie w pompowniach w górnych częściach systemu przed sekcjami o wysokim czasie przebywania, w których rozkład beztlenowy generuje gazy zapachowe. Silny zapach w ściekach może pochodzić z rozkładu materiałów organicznych. Te związki organiczne zazwyczaj zawierają grupy funkcyjne z siarką lub azotem (w tym także merkaptany na bazie siarki i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, w tym grupy aminowe). W tym przypadku zapach jest powodowany głównie przez bakterie beztlenowe, które rozkładają białka i inne materiały organiczne, ponieważ mikroorganizmy  pobierają tlen z grup aminowych białek.

Dzięki stałemu dozowaniu C-5 zmienia środowisko w celu trawienia białek i tłuszczów w innym szlaku biochemicznym, znacznie zmniejszając tworzenie się zapachowych gazów (H2S, NH3 i merkaptany) w pompowniach.

Oprócz zapobiegania nieprzyjemnym zapachom C-5 ma również ogromne możliwości bezpośredniego usuwania zapachów. C-5 neutralizator zapachów to ekstrakt botaniczny dostarczany w skoncentrowanej postaci płynnej. Dzięki 5-krotnemu rozcieńczeniu produktu z czystą wodą rozcieńczona wersja jest wykorzystywana do regeneracji wielu biofiltrów oraz do zwiększenia ich zdolności do usuwania zapachów. Biofilm na powierzchni filtra absorbuje i rozkłada siarkowodór i amoniak w drodze enzymatycznej i znacznie zwiększa zdolność usuwania zapachów przez biofiltr.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat neutralizatora zapachów C-5.

Trzeciorzędowe stawy uzdatniające (określane również jako stawy dojrzewania lub stawy stabilizacyjne) są zwykle ostatnim etapem oczyszczania ścieków w niektórych komunalnych lub przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Stawy te otrzymują ścieki z etapu wtórnego oczyszczania i zapewniają wysoki czas retencji hydraulicznej po biologicznym oczyszczeniu ścieków z wtórnego oczyszczania w celu spełnienia surowych przepisów dotyczących jakości ścieków. Dobrze zaprojektowane i obsługiwane trzeciorzędowe stawy stabilizujące są w stanie naturalnie obniżyć stężenie ChZT, BZT, zawiesiny, azotu, fosforu z oczyszczonych ścieków.

Stawy stabilizacyjne działają  naturalne i nie można tak łatwo kontrolować. Stężenie związków azotu i fosforu jest wielokrotnie większe niż naturalnym zbiorniku, nawet jeśli wtórne oczyszczanie zapewnia pełne usuwanie składników odżywczych. Ponieważ w stawach zapewniony jest wysoki czas retencji hydraulicznej, nie ma biologicznych ograniczeń kwitnienia chwastów wodnych  lub glonów. W wyniku powyższego fotosynteza przyspiesza w ciągu dnia, co oznacza wzrost pH, jeśli woda nie jest dobrze buforowana. Trzeciorzędowe ścieki na końcu układu mogą stać się bardzo alkaliczne, co może spowodować naruszenie pH na odpływie. Przerost roślinności, zwłaszcza glonów, może pogorszyć wiele parametrów ścieków w stawach trzeciorzędowych w porównaniu do ścieków oczyszczonych w oczyszczalni uniemożliwiając stawowi pełnienie jego podstawowej roli czyli poprawę jakości wody.

Produkcja osadów i szybkość akumulacji osadów są zwykle bardzo wysoka w stawach do oczyszczania trzeciorzędowego dzięki zawartości zawiesiny w ściekach wtórnych oraz stale rozmnażającym  i rozkładającym się zbiorowiskom glonów i makro wegetacji. Zwykłym rozwiązaniem usuwania osadów jest interakcja fizyczna, pogłębianie, co jest bardzo kosztowną operacją.

Nasze technologie bioaugmentacji w połączeniu z zasilanymi energią słoneczną cyrkulatorami SolarBee zapewniają najlepsze rozwiązanie dla wszystkich wyżej wymienionych problemów biologicznych stawów oczyszczania trzeciego stopnia. Przyspieszają rozkład organiczny (ChZT, BZT, zawiesiny kontrolują rozrost glonów i chwastów, usprawniają  usuwania składników pokarmowych (azot, fosfor), kontrolują poziom pH, a także znacznie ograniczają roczną produkcje osadów oraz redukują istniejącą już warstwę osadu przez biodegradację eliminując potrzebę pogłębiania przez długi czas.

Niemal wszystkie oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym zmagają się z problemem  gromadzenia się osadu w martwych strefach  reaktorów anoksycznych i beztlenowych , a także w reaktorach tlenowych, w których osad gromadzi się w martwych strefach narożników i poniżej instalacji dyfuzorów. Powodem tego zjawiska jest brak odpowiedniego mechanicznego mieszania. W rezultacie reaktory muszą być okresowo opróżniane i czyszczone przez operatora, co jest bardzo czasochłonną i kosztowną pracą.

Źródło problemu gromadzenia się osadu jest takie samo w każdym typie reaktora, całkowite mieszanie, które jest tak naprawdę jest główną zasadą działania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym, w praktyce nie jest całkowitym mieszaniem. W większości przypadków ani mechaniczne mieszalniki stosowane do mieszania ścieków w  reaktorach anoksycznych i beztlenowych, ani napowietrzanie zanurzone w reaktorach tlenowych nie są w stanie zapewnić 100% całkowitego wymieszania.

Mieszalniki GridBee AP generują nowy wzorzec przepływu dla reaktora i zapewniają pełne wymieszanie już w kilka godzin po ich instalacji. Nasze mieszalniki nie mają żadnych elektrycznych i ruchomych, części i tego względu włosy i włókna i podobne ciała stałe nie mogą powodować problemów operacyjnych w urządzeniach w przeciwieństwie do konwencjonalnych mieszadeł. Mieszalniki GridBee AP oprócz wyjątkowych zdolności mieszających potrafią dostarczać powietrze do reaktorów. Dopływ powietrza  jest zwykle zapewniany z głównej instalacji napowietrzającej reaktory, więc dodatkowa dmuchawa nie jest konieczna, jednak dmuchawy o małej wydajności do dostarczania powietrza tylko do mieszalników są dostępne jako opcja. Dyfuzory naszych mieszalników są gruboziarnistymi dyfuzorami bąbelkowymi, w wyniku czego ich zdolność produkowania rozpuszczonego tlenu jest bardzo ograniczona, dzięki czemu można je z powodzeniem stosować do mieszania stref anoksycznych i beztlenowych bez pogorszenia zdolności oczyszczania reaktorów.

Korzyści z zastosowania Gridbee AP:

– Zwiększenie biologicznej zdolności oczyszczania bez kosztownych inwestycji w dodatkowe reaktory (optymalizacja ChZT , BZT, azot amonowy, azot ogólny, fosfor ogólny)

– Zatrzymanie gromadzenie się osadu w martwych strefach, usunięcie już nagromadzonego osadu, eliminacja martwych stref. Eliminacja inwestycji w kosztowne operacje, takie jak opróżnianie reaktorów, usuwanie nagromadzonego osadu. Nigdy więcej zmniejszonej objętości reaktora z powodu nagromadzonego osadu i strat mocy reaktorów z powodu tego zjawiska. Zastosowanie Gridbee AP optymalizuje również zużycie energii oczyszczalni ścieków jeśli stosuje się go w strefach tlenowych,  wzmacnia denitryfikację (usuwanie azotanów) po umieszczeniu w strefach anoksycznych, poprawia strukturę kłaczków osadu czynnego, obniża indeks SVI.

Kliknij tutaj by uzyskać więcej informacji o Gridbee AP